Annushka Hardikar
Illustrator | Visual Artist
Annushka Hardikar
Girls these days...
Annushka Hardikar
Aunty Aunty!
Annushka Hardikar
Besharam ladki/Shameless girl
Annushka Hardikar
Sanskari Kaam
Annushka Hardikar
Feminist Voice
Annushka Hardikar
Good looks
Annushka Hardikar
Purity mirror
Annushka Hardikar
Mother India
Annushka Hardikar
Bear & Junglee
Annushka Hardikar
Draup-It!
Annushka Hardikar
Fanatical Feminists!
Annushka Hardikar
Pati Parmeshwar
Annushka Hardikar
Teen deviyaan!
Annushka Hardikar
SHE SAID SEX!
Annushka Hardikar
Wonder Woman or Besharam Ladki?
Annushka Hardikar
HAW Shame on you!